RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BanGlob sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni przy ul. Norwida 4 c, 81-434 Gdynia, tel.: +48 (58)620 43 29  fax: +48 (58)620 43 29 e-mail: banglob@banglob.pl

2) dane kontaktowe w sprawie ochrony danych w BanGlob sp. z o.o.:
adres e-mail: aldona.matyjaszek@banglob.pl
adres do korespondencji zwykłej: BanGlob sp. z o.o., ul. Norwida 4 c, 81-434 Gdynia 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych: urzędy administracji państwowej, podmiotom świadczącym usługi podwykonawstwa oraz IT

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, w celu realizacji umowy oraz w celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko zgoda, umowa oraz zautomatyzowane przetwarzanie i nie dotyczy podmiotu publicznego art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.